Reference


ผลงาน ลูกค้าที่มอบความไว้ใจแก่สินค้าของเราจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
เชื่อถือในคุณภาพของเรา
ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
แก่พนักงานที่เข้า-ออกอาคาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มอบความไว้วางใจ แก่สินค้าของเรา
ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ให้พนักงานผู้มีสิทธิ์เข้าห้องเท่านั้น
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
มอบความใว้วางใจ ดดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์
บริ้วณตรวจคนเข้าเมืองบริษัท Honda(Thailand)
 มอบความไว้วางใจ
ด้วยการติดตั้งระบบCCTVร้านอาหารระดับอินเตอร์ Sukishi 
ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วมือ
เพื่อบันทึกเวลาการทำงาน และคำนวณเงินเดือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมืิอ 
และระบควบคุมการเปิด-ปิดประตู
เพื่อคัดกรองบุคคลเข้า-ออกบริษัท ปูแดง 
บริษัทชั้นนำของประเทศ

ติดตั้งระบบ Car park ที่สาำนักงานใหญ่


สินค้าคุณภาพ ที่ทั่วโลกไว้วางใจ

Comments